Е вродепутатите обсъдиха въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените и предложиха мерки за защита на правата им и насърчаване на равенството между половете по време и след кризата, съобщи пресслужбата на ЕП.

В доклад, приет с 485 гласа „за”, 86 „против” и 108 „въздържал се” в четвъртък, евродепутатите подчертаха необходимостта от чувствителен по въпросите на половете отговор по всички аспекти на кризата с COVID-19, с цел насърчаване на равенството между половете и защита на правата на жените по време на пандемията и след нея.

Евродепутатите признават, че

обществените реакции не са били достатъчни за справяне с насилието над жени по време на пандемията.

Те настояват държавите членки да създадат безопасни и гъвкави системи за предупреждение при извънредни ситуации и да предложат нови услуги за подпомагане на жените за директна връзка с полицията по телефон, имейл и текстово съобщение.

В допълнение, членовете на ЕП настояват Европейската комисия да разработи общоевропейски протокол относно насилието над жени по време на криза, който да включва услуги за защита на жертвите. Те отново призоваха всички държави членки да ратифицират Истанбулската конвенция и настояха Съветът на ЕС да добави насилието срещу жени в списъка на престъпленията в ЕС. Евродепутатите поискаха от Европейската комисия да направи предложение за директива за справяне с всички форми на насилие, основано на пола.

Тъй като настоящата икономическа криза оказва влияние върху жените по непропорционален начин и ще доведе до още по-голямо неравенство между мъжете и жените, евродепутатите призовават страните от ЕС да включат в своите национални планове за възстановяване и устойчивост отделна глава с целенасочени действия за подобряване на равенството между половете.

Членовете на ЕП допълват, че

работата от вкъщи не е заместител на услугите за грижи за деца

и че достъпът до тези услуги е от съществено значение. Страните от ЕС трябва да насърчават мъжете, например чрез стимулиращи мерки, да приемат гъвкави схеми на работа, тъй като понастоящем несъразмерно голям брой жени се възползват от такива договорености. Държавите членки също така трябва незабавно да транспонират и приложат директивата относно равновесието между професионалния и личния живот.

Също така евродепутатите призовават Комисията да оказва подкрепа на жените предприемачи, включително чрез предоставяне на възможности за предприемачество за майки или самотни родители и да подобри достъпа до заеми, дялово финансиране и микрофинансиране чрез програми и фондове на ЕС.

Интерсекционалността и структурната дискриминация създават допълнителни бариери и предизвикателства, като също така оказват отрицателно социално-икономическо въздействие върху по-уязвимите групи жени.

Трябва да се разработят подходящи мерки, които да отразяват различните обстоятелства, в които се намират жените.

Това включва възрастните жени в заведенията за дългосрочни грижи, които са сред рисковите групи по отношение на вирусната инфекция, жените с увреждания, които не могат да получат достъп до обичайните си мрежи за подкрепа или да поддържат физическо дистанциране, жените мигранти, които са по-уязвими към насилие, основано на пола, а също така и жени в селските райони, бездомни жени и жени от ромски произход, както и членове на LGBTQI+ общността, добавят евродепутатите.

DW: „Ако това се беше случило на твоята дъщеря, щеше ли да пуснеш този убиец на свобода?“

Удушена и залята с цимент: бруталните убийства на жени в Турция

Убийството, което шокира света

В Русия: Жената винаги сама си е виновна